1. HOME
  2. ผลงานที่ผ่านมา
  3. โรงงานอาหาร
  4. โรงงานอาหาร

ผลงานที่ผ่านมา

โรงงานอาหาร

โรงงานอาหาร

พ.ศ.2555 งานแก้ไขปรับปรุงของโรงงานทำสารให้ความหวาน
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง