1. HOME
  2. ผลงานที่ผ่านมา
  3. โรงงานเคมี
  4. โรงงานเคมี

ผลงานที่ผ่านมา

โรงงานเคมี

โรงงานเคมี

พ.ศ. 2554 งานแก้ไขปรับปรุงโรงงานเคมีเดิม
ชลบุรี
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์, งานติดตั้งเครื่องจักร, ระบบท่อ และงานก่อสร้าง
งานซ่อมบำรุงประจำปีสำหรับโรงงานเคมี
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์, งานติดตั้งเครื่องจักร, ระบบท่อ และงานก่อสร้าง
พ.ศ. 2555 งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้า
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานซ่อมบำรุงประจำปีสำหรับโรงงานเคมี
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ. 2556 สร้างโรงงานผลิตพลาสติก
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานขยายสายการผลิตโรงงานเคมี
ฉะเชิงเทรา
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานขยายสายการผลิตโรงงานเคมี
ระยอง
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานติดตั้งเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์
ระยอง
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ. 2557 งานเปลี่ยนเครื่องจักร Heat Exchanger และระบบท่อ
ระยอง
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานเปลี่ยนเครื่องปฏิกรณ์
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ. 2558 งานขยายสายการผลิตโรงงานเคมี
ชลบุรี
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
สร้างโรงงานผลิตพลาสติก
ระยอง
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
ออกแบบ และผลิตถังเก็บวัตถุดิบ
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานติดตั้งสายการผลิตใหม่
ฉะเชิงเทรา
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ. 2559 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบลม
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานติดตั้งสายการผลิตใหม่
ชลบุรี
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิม
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานติดตั้งระบบวัดคุม
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
งานก่อสร้างงานติดตั้งหน่วย RTO
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ. 2560 สร้างโรงงานผลิตวัสดุเคลือบผิว
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ. 2561 งานขยายโรงงานผลิตเรซิน
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ. 2562 งานขยายโรงงานผลิตเคมี
ชลบุรี
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานขยายโรงงานผลิตเคมี
ระยอง
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ. 2563 งานขยายโรงงานเดิม
ชลบุรี
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ. 2564 งานสร้างโรงงานผลิตเคมีใหม่
มาบตาพุด
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานสร้างโรงงานผลิตเคมีใหม่
ระยอง
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานขยายโรงงานเดิม
ระยอง
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานปรับปรุงโรงงานเดิม
ชลบุรี
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานปรับปรุงโรงงานเดิม
ระยอง
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง