1. HOME
  2. ผลงานที่ผ่านมา
  3. อื่นๆ
  4. อื่นๆ

ผลงานที่ผ่านมา

อื่นๆ

อื่นๆ

พ.ศ.2554 สร้างโรงงานผลิตผงคาร์บอน
ศรีราชา
จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ.2556 สร้างโรงงานแผ่นลามิเนต
ระยอง
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ.2557 งานซ่อมแซมระบบปั๊ม
ระยอง
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ.2559 งานก่อสร้างอาคารสำหรับทดสอบรถยนต์ตามมาตรฐาน EURO6
อยุธยา
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล
ศรีราชา
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานปรับปรุง และขยายกำลังการผลิตของเครื่องปฎิกรณ์
ศรีราชา
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ.2560 งานดัดแปลงเครื่อง Dryer เดิม
ศรีราชา
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
งานติดตั้งหม้อแปลงใหม่
ศรีราชา
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ.2561 งานติดตั้งเครื่องเป่าลม
ศรีราชา
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง
พ.ศ.2562 งานปรับปรุงโรงงานเดิม
ศรีราชา
การออกแบบวิศวกรรม จัดซื้อเครื่องจักร, อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง