1. HOME
  2. ธุรกิจของเรา
  3. การก่อสร้าง
  4. โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร

การก่อสร้าง

การก่อสร้าง

โรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร

ยาและอาหาร

– หน่วยเติมไฮโดรเจนแรงดันสูง
– เครื่องปฏิกรณ์สังเคราะห์อุณหภูมิ
– หน่วยผลิตน้ำมันปรุงอาหาร