1. HOME
  2. ธุรกิจของเรา
  3. การซ่อมบำรุง
  4. ระบบวิศวกรรมของบริษัทเอ็มเคเค เอเชีย

การซ่อมบำรุง

การซ่อมบำรุง

ระบบวิศวกรรมของบริษัทเอ็มเคเค เอเชีย

จัดการประชุม เพื่อตรวจสอบ และยืนยันการออกแบบ ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างโรงงานจริง

ออกแบบเครื่องมือ สำหรับการขยาย และปรับปรุงโรงงาน ในพื้นที่เดิม

ใช้เทคโนโลยีการออกแบบด้วยระบบสแกนสามมิติ ถูกนำมาใช้เพื่อลดความผิดพลาดในงานออกแบบ และก่อสร้าง