1. HOME
  2. ธุรกิจของเรา
  3. งานบริการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา

งานบริการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

งานบริการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา

– หน่วยผลิตเวชภัณฑ์ยา
– หน่วยการผลิตปุ๋ย,การหมักและการเพาะปลูก